مهدی بخشی زاده

دکتری تخصصی (Ph.D) روانشناسی بالینی

سوابق علمی

 • کارشناسی: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتوی روانپزشکی تهران
 • دکتری تخصصی: روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتوی روانپزشکی تهران

زمینه­های مشاوره

 • مسائل ارتباطی و بین فردی
 • شخصیتی
 • اختلالات خلقی
 • اختلالات اضطرابی
 • زوج درمانی

سوابق اجرایی

 • روان درمانگر و مشاور کلینیک همراز ( 1390 تا کنون )
 • روان درمانگر و مشاور کلینیک روان مهر ( 1396 تا کنون )
 • روان درمانگر و مشاور کلینیک بامداد ( 1395 تا 1396 )
 • روان درمانگر و مشاور کلینیک تابان ( 1391 تا 1393 )
 • روان درمانگر در درمانگاه انستیتو روانپزشکی ( 1389 تا 1395)
 • روان درمانگر در بخش روانپزشکی بیمارستان حضرت رسول(ص) تهران1395  
 • روان درمانگر در بخش مهر بیمارستان روان پزشکی ایران1394  
 • مشاور تحصیلی موسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف (1389 تا 1391)
 • مشاور تحصیلی موسسه آموزش عالی آزاد سنجش تکمیلی (1391 تا 1393)
 • مدرس دوره های روان تحلیلی
 • مدرس دانشگاه علوم پزشكي ایران
 • مدرس دوره‌های کارورزی در مرکز مشاوره همراز (از خرداد 1392 تا کنون)
 • مدرس موسسه آموزش عالی مدرسان شریف (1389 تا 1391)
 • مدرس موسسه آموزش عالی سنجش تکمیلی (1391 تا 1393)
فهرست